top of page

Taalafspraken SBS Kinderkoppen

Communicatie met anderstalige ouders

1. Mondeling taalgebruik

Algemene afspraken

We starten en eindigen elk gesprek in het Nederlands.

Als de anderstalige ouders Nederlands spreken en/of begrijpen, dan verloopt het gesprek in het Nederlands. Als de ouders enkel Nederlands begrijpen en nog niet spreken, dan mogen ze Frans of Engels praten. Wij antwoorden in het Nederlands.

We maken gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen om onszelf verstaanbaar te maken (gebaren, trager spreken, articuleren …).

Als we merken dat de boodschap niet overkomt, ondanks de hulpmiddelen, mogen we uitzonderlijk overschakelen naar Frans of Engels.

In volgende uitzonderingssituaties mag de leerkracht zelf beslissen om een Frans of Engels te spreken:

o Gedragsproblemen in de klas

o Crisissituaties

o Socio-emotionele problemen (hygiëne, voeding …)

o Problemen met de leerstof, ondermaats presteren

o Zorgnoden

o Eerste contact met ouders

o Doorverwijzingen

We kaderen altijd dat dit om een uitzonderlijke situatie gaat. We schetsen ons taalbeleid.

Als de ouders het Frans of Engels als tweede taal niet machtig zijn, en er dus geen communicatie mogelijk is tussen de ouders en de leerkracht, voorziet de school sowieso een tolk. In dit geval beroepen we ons dus niet op de tolk die de ouders eventueel zelf meebrengen.

Deze afspraken gelden bij zowel nieuwe als gekende ouders.

Formele situaties

Ook in formele situaties gelden de algemene afspraken.

De inschrijvingen

o Als ouders eerst telefonisch een afspraak maken via het secretariaat, dan verloopt dit gesprek in het Nederlands. Belangrijke sleutelwoorden mogen naar Frans of Engels vertaald worden met het oog op het overbrengen van de boodschap. Het secretariaat maakt op dit moment een afspraak met de ouders dat ze een tolk moeten voorzien.

o Het inschrijvingsgesprek verloopt in drie fases.

§ Tijdens het adminstratieve gedeelte spreekt de secretaresse Nederlands, al dan niet met tussenkomst van een tolk die de ouders zelf hebben meegebracht. Als de ouders niet vergezeld zijn door een tolk, kan de secretaresse een beroep doen op de telefonische tolkendienst Babel.

§ Tijdens het intakegesprek spreekt het zorgteam Nederlands, al dan niet met tussenkomst van een tolk die de ouders zelf hebben meegebracht. Als de ouders niet vergezeld zijn door een tolk, mag het zorgteam overschakelen naar het Frans of het Engels.

§ Tijdens de ronleiding spreekt de directie Nederlands, al dan niet met tussenkomst van een tolk die de ouders zelf hebben meegebracht. Als de ouders niet vergezeld zijn door een tolk, mag de directie overschakelen naar het Frans of het Engels.

De infoavond verloopt in het Nederlands.

o We staan open voor onderlinge interactie binnen de groep ouders, zodat ze elkaar uitleg kunnen geven bij wat er gezegd wordt. (Naar de toekomst toe gaan we na wat de mogelijkheden zijn om met professionele toeleiders aan de slag te gaan.)

o We geven ook alle info schriftelijk mee, zodat ouders beter kunnen volgen en thuis kunnen vertalen. Deze informatie is opgesteld volgens de afspraken over de schriftelijke communicatie.

o We gebruiken visuele ondersteuning om de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen (PowerPoint, infobrochure en andere concrete materialen).

Het oudercontact

o Deze gesprekken verlopen in het Nederlands.

o Bij eenvoudige boodschappen vragen we aan alle ouders die geen Nederlands begrijpen om zelf een meerderjarige tolk mee te brengen.

o Om te bekomen dat ouders effectief een tolk meebrengen, zullen we dit op meerdere manieren communiceren. Naast de vermelding in de brief, stimuleren we de ouders ook via een tolkenblad, affiches, infobrochures enzovoort. Het wordt ook besproken op de infoavond en tijdens het inschrijvingsgesprek.

o Als de ouders geen Nederlands begrijpen, en ze hebben geen tolk mee, dan maken we een nieuwe afspraak om hen de kans te bieden iemand mee te brengen. We verwijzen hierbij naar het tolkenblad om deze boodschap te kaderen.

o Bij delicate boodschappen en zorgoudercontacten kan de school zelf een tolk voorzien via stad Vilvoorde. De leerkracht spreekt dit op voorhand af met de zorgcoördinator tijdens een MDO of overlegmoment. Als de ouders de afspraak voor het oudercontact bevestigd hebben, stuurt de leerkracht de tolkaanvraag via mail door naar de zorgcoördinator.

Ook bij oudercontacten met een delicate boodschap gelden de uitzonderingssituaties die opgenomen zijn in de algemene afspraken.

o Met deze afspraken beogen we dat iedere partij bijdraagt aan een goede communicatie.

Telefoongesprekken

· Voor telefoongesprekken gelden dezelfde algemene afspraken.

· Als de ouders het Nederlands niet spreken en begrijpen, en het gaat niet om een uitzonderingssituatie, dan mag je sleutelwoorden vertalen naar het Frans of het Engels. We stellen een alfabetische lijst op met courante sleutelwoorden in het Frans en het Engels.

· In uitzonderingssituaties mag het personeel volledig of, bij beperkte kennis van het Frans of het Engels, enkel in sleutelwoorden overschakelen naar het Frans of het Engels.

· Als het personeel het Frans of Engels niet voldoende machtig is, mogen ze aan een collega vragen om aan de lijn te komen of de ouder op te bellen.

2. Schriftelijke communicatie

Alle schriftelijke communicatie gebeurt in het Nederlands.

We werken aan duidelijke taal in onze brieven. Via eenvoudig taalgebruik, pictogrammen, een vaste structuur en kleurencode, zorgen we ervoor dat de ouders de boodschap makkelijker begrijpen.

Uitzonderlijk mogen we gebruikmaken van vertalingen. Dit mag enkel als aan alle vier de onderstaande voorwaarden is voldaan[1], en met goedkeuring van de directie.

1. De school maakt geen systematisch gebruik van de vreemde taal, maar enkel uitzonderlijk of als overgangsmaatregel (bv. om nieuwe anderstalige ouders de kans te geven de school te leren kennen en de taal te leren).

2. De school gebruikt de vreemde taal voor een bijzonder doel (bv. om anderstalige ouders te informeren over de lessen Nederlands op school).

3. De tekst wordt eerst in het Nederlands opgesteld. Bij de vertalingen staat vermeld dat het om een vertaling gaat van de Nederlandse versie.

4. De tekst is bestemd voor een bijzonder doelpubliek (enkel voor de anderstalige ouders).

Vertalingen gebeuren enkel door beëdigde vertalers.

Ouders mogen vragen en opmerkingen in het Frans of het Engels formuleren in de agenda en op de brieven, als ze het Nederlands niet machtig zijn. De leerkracht antwoordt hierop steeds in het Nederlands.

[1] T. DE PELSMAEKER, L. DERIDDER, F. JUDO, J. PROOT en F. VANDENDRIESSCHE, Taalgebruik in bestuurszaken, in Administratieve Rechtsbibliotheek, 15, Brugge, die keure, 2004, pp.83-86.

bottom of page